VerzuimWeg. Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.

Privacy Statement

VerzuimWeg vindt het belangrijk dat uw gegevens bij ons in vertrouwde handen zijn en dat u dat gevoel ook heeft. Of u nu contact met ons heeft als cliënt of als contactpersoon van een van onze klanten. Voldoen aan de geldende wetgeving en richtlijnen op het gebied van Privacy is een vanzelfsprekendheid voor ons.

VerzuimWeg is een professionele arbodienst en voorziet haar opdrachtgevers van een breed pakket kwalitatief hoogwaardige arbodienstverlening. Hiermee stellen wij onze klanten in staat haar werknemers gedurende verzuim zo goed mogelijk te begeleiden, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het welbevinden van de werknemers te vergroten. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie vormen hierin één geheel.

Verzuimbegeleiding is er op gericht om een spoedige en succesvolle hervatting in het eigen werk of ander werk te realiseren. In haar dienstverlening streeft VerzuimWeg naar een onpartijdige oordeelsvorming. Ingeleende partijen worden beoordeeld op hun prestaties, waarbij periodieke toetsing plaatsvindt.

Doel verwerking persoonsgegevens:
VerzuimWeg verwerkt persoonsgegevens van cliënten om haar taken namens de werkgever uit te voeren die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

VerzuimWeg verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen van haar (potentiele) klanten om functioneel contact te kunnen onderhouden, teneinde tevredenheidsonderzoeken uit te kunnen voeren en voor eventuele uitgifte van accounts voor het verzuimsysteem.

VerzuimWeg heeft de volgende specifieke privacy statements:

 • Privacy statement (preventieve) verzuimbegeleiding
 • Privacy statement open spreekuur
 • Privacy statement klantcontacten

Uitwisseling van gegevens:
De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat VerzuimWeg gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere partijen, zoals het UWV, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en/of een andere interventiepartij. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag of een overeenkomst.

Informatie over gegevensverwerking:
VerzuimWeg informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens:
Artikel 32 AVG verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. VerzuimWeg schakelt slechts systeemleveranciers in die tenminste ISO27001/NEN7510 gecertificeerd zijn.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
VerzuimWeg bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, tenzij VerzuimWeg hiertoe op wettelijke grondslag hiertoe verplicht is.​

 Uw privacyrechten:

 • Het Recht op inzage in uw persoonsgegevens
 • Het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen
 • Het recht op beperking van verwerking
 • Het recht op overdraagbaarheid
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan profiling
 • Het recht op bezwaar
 • Het recht om een klacht in te dienen bij VerzuimWeg
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de AP

VerzuimWeg BV heeft haar beleid ten aanzien van Privacy vastgelegd in haar privacyreglement. Dit reglement is kosteloos te verkrijgen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Als u uw recht wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk en gespecificeerd verzoek doen. VerzuimWeg BV behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Bescherming van uw rechten
Ter bescherming van uw gegevens en rechten heeft VerzuimWeg een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, zoals bedoeld in artikel 37 AVG.

U kunt uw verzoeken sturen aan:
VerzuimWeg B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 60037
9703 BA, GRONINGEN

Onze Privacy Officer is per mail te bereiken via privacy@verzuimweg.nl
Onze Functionaris Gegevensbescherming is per mail te benaderen via fg@verzuimweg.nl

Werknemer

Direct contact

Stedumermaar 6
9735 AC  GRONINGEN

T: 050 - 317 65 25
E:

F: 050 - 317 65 35
KvK: 02086372